Ragini Werner NEEDSer EN
Ragini Werner, Editor + Translator

Artikel 1 Definities en inschrijving
1.1 NEEDSer: Native-English Editing Service en tevens de opdrachtnemer van deze algemene voorwaarden.
1.2 NEEDSer is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 1124140.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NEEDSer en een opdrachtgever waarop NEEDSer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NEEDSer, voor welke uitvoering door NEEDSer van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2 De door NEEDSer gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. NEEDSer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Indien NEEDSer voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan NEEDSer echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is NEEDSer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NEEDSer anders aangeeft.

Artikel 4 Uitvoering en geheimhouding
4.1 NEEDSer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NEEDSer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan NEEDSer verstrekken van inhoudelijke gegevens - zoals inlichtingen over de te redigeren or te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie - waarvan NEEDSer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NEEDSer heeft verstrekt, heeft NEEDSer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 NEEDSer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NEEDSer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NEEDSer kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Opdrachtgever vrijwaart NEEDSer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4.6 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 5 Auteursrechten
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt NEEDSer het auteursrecht op door NEEDSer vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
5.3 NEEDSer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6 Wijziging, opzegging, opschorting en ontbinding
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
6.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft NEEDSer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan NEEDSer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
6.4 NEEDSer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
6.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan NEEDSer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.6 Voorts is NEEDSer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NEEDSer mag worden verwacht.
6.7 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van NEEDSer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien NEEDSer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 7 Termijn en levering
7.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. NEEDSer is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
7.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. NEEDSer is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.
7.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 8 Honorarium en betaling
8.1 Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van NEEDSer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. NEEDSer kan tevens naast haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
8.2 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
8.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden is NEEDSer gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
8.4 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door NEEDSer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.5 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.6 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van NEEDSer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten
9.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
9.2 Indien NEEDSer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 NEEDSer is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan NEEDSer toerekenbare tekortkoming. NEEDSer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
10.2.Dubbelzinnigheid van de te redigeren tekst ontheft NEEDSer van iedere aansprakelijkheid.
10.3.NEEDSer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. NEEDSer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.4 De aansprakelijkheid van NEEDSer is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van Euro 45.389 per gebeurtenis. 
10.5 De opdrachtgever is verplicht NEEDSer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat. 

Artikel 11 Vrijwaringen, risico en overmacht
11.1 De opdrachtgever vrijwaart NEEDSer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Indien opdrachtgever aan NEEDSer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
11.3 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
11.4 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NEEDSer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NEEDSer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 12 Onderzoek en geschillen
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan NEEDSer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NEEDSer in staat is adequaat te reageren; 
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal NEEDSer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt; 
12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal NEEDSer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 10 gestelde.
12.4 De rechter in de vestigingsplaats van NEEDSer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft NEEDSer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Toepasselijk Recht: Op elke overeenkomst tussen NEEDSer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.